วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์

 

อาจารย์ ณกร ลูกสยาม
(Miss Nakorn Luxsiam)

ตำแหน่ง  : อาจารย์ งานยุทธศาสตร์

โทรศัพท์ 044-514422 อีเมล์ cha_oos@hotmail.com
เว็บไซต์ - เฟสบุ๊ค Pooy Nakorn Luxsiam

ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาโท 2558 M.N. (การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน) มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย
  • ปริญญาตรี 2551 พย.บ. (การพยาบาลศาสตร์) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์ ประเทศไทย

ประวัติการอบรมระยะสั้น

  • 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 - 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ประชุมเชิงปฏิบัติการการส่งเสริมระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันให้มีคุณภาพ กิจกรรมที่ 4 จัดทำ SAR ระดับหลักสูตรและระดับสถาบันเพื่อรับการวิพากษ์และการตรวจประเมินภายในวิทยาลัยฯ
Develop by : Information System Engineering Research Laboratory