วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์

 

อาจารย์ กรรณิกา เพ็ชรักษ์
(Mrs. Miss kannika Phetcharak)

ตำแหน่ง  : อาจารย์ งานบริการวิชาการและชุมชนเข้มแข็ง

โทรศัพท์ 044-514422 ต่อ 2209 อีเมล์ auem16@hotmail.com
เว็บไซต์ - เฟสบุ๊ค -

ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาตรี 2551 พย.บ. (การพยาบาล) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์ ประเทศไทย

ประวัติการอบรมระยะสั้น

  • 16 ธันวาคม พ.ศ. 2556 - 27 ธันวาคม พ.ศ. 2556  อบรมโครงการปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ "หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี" ประจำปีบประมาณ 2557
  • 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 - 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ประชุมเชิงปฏิบัติการการส่งเสริมระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันให้มีคุณภาพ กิจกรรมที่ 4 จัดทำ SAR ระดับหลักสูตรและระดับสถาบันเพื่อรับการวิพากษ์และการตรวจประเมินภายในวิทยาลัยฯ
Develop by : Information System Engineering Research Laboratory