วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์

 

อาจารย์ จิรสุดา ทะเรรัมย์
(Miss Jirasuda Tareram)

ตำแหน่ง  : อาจารย์ งานทรัพยากรบุคคล

โทรศัพท์ 044-514422 ต่อ 2207 อีเมล์ jirasuda.wk@gmail.com
เว็บไซต์ - เฟสบุ๊ค -

ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาโท 2560 พย.ม. (การพยาบาลผู้ใหญ่) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย
  • ปริญญาตรี 2553 พย.บ. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์ ประเทศไทย
Develop by : Information System Engineering Research Laboratory