วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์

 

อาจารย์ วรวุฒิ แสงทอง
(Mr. Worawut Saengthong)

ตำแหน่ง  : อาจารย์ งานพัฒนานักศึกษา

โทรศัพท์ 044-514422 ต่อ 2201 อีเมล์ worawatsangthong@gmail.com
เว็บไซต์ - เฟสบุ๊ค -

ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาโท 2560 พย.ม. (การพยาบาลเด็ก) มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประเทศไทย
  • ปริญญาตรี 2557 น.บ. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช ประเทศไทย
  • ปริญญาตรี 2554 พย.บ. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์ ประเทศไทย

ประวัติการอบรมระยะสั้น

  • 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 - 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ประชุมเชิงปฏิบัติการการส่งเสริมระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันให้มีคุณภาพ กิจกรรมที่ 4 จัดทำ SAR ระดับหลักสูตรและระดับสถาบันเพื่อรับการวิพากษ์และการตรวจประเมินภายในวิทยาลัยฯ
Develop by : Information System Engineering Research Laboratory