วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์

 

อาจารย์ เยาวพา วรรณแก้ว
(Miss Yaowapa Wannakaew)

ตำแหน่ง  : อาจารย์ งานหลักสูตรและการเรียนการสอน

โทรศัพท์ 044-514422 ต่อ 2209 อีเมล์ Fangzzung@gmail.com
llin_fang@hotmail.com
เว็บไซต์ - เฟสบุ๊ค -

ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาโท 2560 พย.ม. (การผดุงครรภ์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย
  • ปริญญาตรี 2555 พย.บ. มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประเทศไทย

ประวัติการอบรมระยะสั้น

  • 26 สิงหาคม พ.ศ. 2556 - 27 กันยายน พ.ศ. 2556  อบรมหลักสูตรระยะสั้น สาขาการจัดการเรียนการสอน ในสาขาพยาบาลศาสตร์ ปีการศึกษา 2556 รุ่นที่ 7 ช่วงที่ 2
  • 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 - 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ประชุมเชิงปฏิบัติการการส่งเสริมระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันให้มีคุณภาพ กิจกรรมที่ 4 จัดทำ SAR ระดับหลักสูตรและระดับสถาบันเพื่อรับการวิพากษ์และการตรวจประเมินภายในวิทยาลัยฯ
Develop by : Information System Engineering Research Laboratory