วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์

 

อาจารย์ ฝนทอง จิตจำนง
(Miss Fontong Chitjumnong)

ตำแหน่ง  : อาจารย์ งานหลักสูตรและการเรียนการสอน

โทรศัพท์ 044-514422 ต่อ 2209 อีเมล์ Givetotnak@gmail.com
เว็บไซต์ - เฟสบุ๊ค -

ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาตรี 2555 พย.บ. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์ ประเทศไทย

ประวัติการอบรมระยะสั้น

  • 26 สิงหาคม พ.ศ. 2556 - 27 กันยายน พ.ศ. 2556  อบรมหลักสูตรระยะสั้น สาขาการจัดการเรียนการสอน ในสาขาพยาบาลศาสตร์ ปีการศึกษา 2556 รุ่นที่ 7 ช่วงที่ 2
Develop by : Information System Engineering Research Laboratory