วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์

 

อาจารย์ เยาวรัตน์ เอมโอฐ
(Miss Yaowarat Em-eot)

ตำแหน่ง  : อาจารย์ งานหลักสูตรและการเรียนการสอน

โทรศัพท์ 044-514422 ต่อ 2208 อีเมล์ ammie.yao@gmail.com
เว็บไซต์ - เฟสบุ๊ค yaowarat Em-eot

ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาตรี 2555 พย.บ. มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประเทศไทย

ประวัติการอบรมระยะสั้น

  • 24 มีนาคม พ.ศ. 2557 - 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2557  อบรมหลักสูตรเฉพาะทางสาขาศาสตร์และศิลป์การสอนทางการพยาบาล รุ่นที่ 4
Develop by : Information System Engineering Research Laboratory