วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์

 

อาจารย์ ธวัชชัย ยืนยาว
(Mr. Thawathchai Yeunyow)

ตำแหน่ง  : อาจารย์ งานวิจัยและนวัตกรรม

โทรศัพท์ 044-514422 ต่อ 2206 อีเมล์ tock_noknoi@hotmail.com
เว็บไซต์ - เฟสบุ๊ค -

ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาโท 2560 พย.ม. (การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน) มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย
  • ปริญญาตรี 2553 พย.บ. มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประเทศไทย

ประวัติการอบรมระยะสั้น

  • 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 - 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ประชุมเชิงปฏิบัติการการส่งเสริมระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันให้มีคุณภาพ กิจกรรมที่ 4 จัดทำ SAR ระดับหลักสูตรและระดับสถาบันเพื่อรับการวิพากษ์และการตรวจประเมินภายในวิทยาลัยฯ
  • 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 - 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  อบรมหลักสูตรระยะสั้น "มิติใหม่ในการจัดการปัญหาสุขภาพในชุมชน: บทบาทพยาบาลเวชปฏิบัติ"
Develop by : Information System Engineering Research Laboratory