วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์

 

อาจารย์ เยาวนา ยงยืน
(Mrs. Yaowana Yongyuen)

ตำแหน่ง  : อาจารย์ งานหลักสูตรและการเรียนการสอน

โทรศัพท์ 044-514422 ต่อ 2209 อีเมล์ yaowanayon@bcnsurin.ac.th
เว็บไซต์ - เฟสบุ๊ค เยาวนา ยงยืน

ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาโท 2551 คบ.ม. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ประเทศไทย
  • ปริญญาตรี 2533 ป.พยาบาลศาสตร์และผดุงครรภ์ชั้นสูง  ประเทศไทย

ประวัติการอบรมระยะสั้น

  • 21 เมษายน พ.ศ. 2557 - 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2557  อบรมผู้บริหารการสาธารณสุขระดับต้น รุ่นที่ 24
  • 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 - 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ประชุมเชิงปฏิบัติการการส่งเสริมระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันให้มีคุณภาพ กิจกรรมที่ 4 จัดทำ SAR ระดับหลักสูตรและระดับสถาบันเพื่อรับการวิพากษ์และการตรวจประเมินภายในวิทยาลัยฯ
  • 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 - 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  อบรมระยะสั้นหลักสูตร Simulation Based Learning
Develop by : Information System Engineering Research Laboratory