วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา

 

ดร. อติพร สำราญบัว
(Atiporn Samranbua, Ph.D.)

ตำแหน่ง  : อาจารย์ ภาควิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ (ด้านอายุรศาสตร์)

โทรศัพท์ 044-242397 ต่อ 125 อีเมล์ atiporn60@hotmail.com
เว็บไซต์ - เฟสบุ๊ค -

ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาโท 2556 พย.ม. (การพยาบาลผู้ใหญ่) มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย
  • ปริญญาเอก 2554 Ph.D (Doctor of Philosophy in Nursing) The Catholic University of America ประเทศสหรัฐอเมริกา
  • ปริญญาโท 2550 M.S. (Health System Management) George Mason University ประเทศสหรัฐอเมริกา
  • ปริญญาตรี 2539 ป.พย. (การพยาบาล) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ ประเทศไทย

ประวัติการอบรมระยะสั้น

  • 6 มีนาคม พ.ศ. 2558  อบรมพยาบาลเวชปฏิบัติทางตา
Develop by : Information System Engineering Research Laboratory