วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา

 

อาจารย์ สุธินันท์ พรมสุริย์
(Mr. Suthinan Promsuri)

ตำแหน่ง  : อาจารย์ งานทะเบียน ประมวลผล และการศึกษาทั่วไป

โทรศัพท์ 044-242397 ต่อ 131 อีเมล์ suthinan@knc.ac.th
bcnnict@pi.ac.th
เว็บไซต์ - เฟสบุ๊ค www.facebook.com/taeyyada

ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาโท 2560 วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประเทศไทย
  • ปริญญาตรี 2552 บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ศึกษา) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประเทศไทย
Develop by : Information System Engineering Research Laboratory