วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา

 

อาจารย์ น้ำฝน สมอาษา
(Miss Namfon Somarsa)

ตำแหน่ง  : ผู้ปฏิบัติงาน รองผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการ

โทรศัพท์ 044-242397 ต่อ 114 อีเมล์ somarsa114@gmail.com
เว็บไซต์ - เฟสบุ๊ค -

ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาตรี 2557 ศศ.บ. (รัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประเทศไทย
Develop by : Information System Engineering Research Laboratory