วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา

 

อาจารย์ ฐิติวรกาญจน์ จิรุตร์โชติกานต์
(Miss Titiworrakan Jirutchotikan)

ตำแหน่ง  : ผู้ปฏิบัติงาน งานการเงิน และบัญชี

โทรศัพท์ 044-242397 ต่อ 111 อีเมล์ titiworrakan_jirutchotikan@hotmail.com
เว็บไซต์ - เฟสบุ๊ค -

ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาตรี  บธ.บ. (การเงินและบัญชี) มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ประเทศไทย
Develop by : Information System Engineering Research Laboratory