วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา

 

อาจารย์ วิภาวี พลแก้ว
(Miss Wipawee Ponkaew)

ตำแหน่ง  : อาจารย์ ภาควิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น

โทรศัพท์ 044-242397 ต่อ 208 อีเมล์ beau_kob@hotmail.com
wipawee@knc.ac.th
เว็บไซต์ - เฟสบุ๊ค -

ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาโท 2555 พย.ม. (การพยาบาลเด็ก) มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย
  • ปริญญาตรี 2550 พย.บ. (พยาบาลศาสตร์และผดุงครรภ์ชั้นสูง) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี ประเทศไทย

ประวัติการอบรมระยะสั้น

  • 13 สิงหาคม พ.ศ. 2557 - 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557  อบรมระยะสั้น สาขาการจัดการเรียนการสอนในสาขาพยาบาลศาสตร์รุ่นที่ 8
Develop by : Information System Engineering Research Laboratory