วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา

 

อาจารย์ ญาภัทร นิยมสัตย์
(Miss Yapat Niyomsat)

ตำแหน่ง  : อาจารย์ ภาควิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น

โทรศัพท์ 044243020 ต่อ 208 อีเมล์ kanyapat@knc.ac.th
เว็บไซต์ - เฟสบุ๊ค -

ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาโท 2559 พย.ม. (การพยาบาลกุมารเวชศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย
  • ปริญญาตรี 2554 พย.บ. (การพยาบาล) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา ประเทศไทย
Develop by : Information System Engineering Research Laboratory