วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา

 

อาจารย์ กรกานต์ พึ่งน้ำ
(Miss Kornkan Phuengnum)

ตำแหน่ง  : อาจารย์ ภาควิชาการพยาบาลจิตเวช

โทรศัพท์ 044-242397 ต่อ 303 อีเมล์ ploy_syndrom@hotmail.com
เว็บไซต์ - เฟสบุ๊ค -

ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาโท 2559 พย.ม. (การพยาบาลศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย
  • ปริญญาตรี 2554 พย.บ. (การพยาบาล) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา ประเทศไทย
Develop by : Information System Engineering Research Laboratory