วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา

 

อาจารย์ วัชรี แสงสาย
(Miss Watcharee Sangsai)

ตำแหน่ง  : อาจารย์ ภาควิชาการพยาบาลจิตเวช

โทรศัพท์ 044-242397 ต่อ 303 อีเมล์ nulek_knc@hotmail.com
watchasang@gmail.com
เว็บไซต์ - เฟสบุ๊ค nulek_knc@hotmail.

ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาโท 2556 พย.ม. (การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย
  • ปริญญาตรี 2549 พย.บ. (การพยาบาล) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา ประเทศไทย

ประวัติการอบรมระยะสั้น

  • 13 สิงหาคม พ.ศ. 2557 - 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557  อบรมระยะสั้น สาขาการจัดการเรียนการสอนในสาขาพยาบาลศาสตร์รุ่นที่ 8
Develop by : Information System Engineering Research Laboratory