วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา

 

อาจารย์ นฤมล เปรมาสวัสดิ์
(Mrs. Narumol Premmasawat)

ตำแหน่ง  : อาจารย์ ภาควิชาการพยาบาลอนามัยชุมชนและการรักษาพยาบาลขั้นต้น

โทรศัพท์ 044242397,044243020 ต่อ 304 อีเมล์ -
เว็บไซต์ - เฟสบุ๊ค -

ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาโท 2559 พย.ม. (การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน) มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประเทศไทย
  • ปริญญาตรี  พย.บ. (การพยาบาล) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา ประเทศไทย

ประวัติการอบรมระยะสั้น

  • 16 มกราคม พ.ศ. 2560 - 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  โครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาบุคลากรดา้นสาธารณสุข ประจำปี 2560
Develop by : Information System Engineering Research Laboratory