วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา

 

อาจารย์ สุนิสา ค้าขึ้น
(Miss Sunisa Khakhuen)

ตำแหน่ง  : อาจารย์ ภาควิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ (ด้านศัลยศาสตร์)

โทรศัพท์ 044242397 ต่อ 203 อีเมล์ -
เว็บไซต์ - เฟสบุ๊ค -

ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาโท 2559 พย.ม. (การพยาบาลผู้สูงอายุ) มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย
  • ปริญญาตรี  พย.บ. (การพยาบาลศาสตร์) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา ประเทศไทย
Develop by : Information System Engineering Research Laboratory