วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา

 

อาจารย์ อารีย์รัตน์ เปสูงเนิน
(Miss Areerat Pesungnoen)

ตำแหน่ง  : อาจารย์ ภาควิชาการพยาบาลอนามัยชุมชนและการรักษาพยาบาลขั้นต้น

โทรศัพท์ 044243020 ต่อ 304 อีเมล์ areerat@knc.ac.th
เว็บไซต์ - เฟสบุ๊ค -

ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาโท 2559 พย.ม. (การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน) มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย
  • ปริญญาตรี 2555 พย.บ. (การพยาบาลศาสตร์) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา ประเทศไทย
Develop by : Information System Engineering Research Laboratory