วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา

 

อาจารย์ วิกานดา ศรีภูมิพฤกษ์
(Miss Vikanda Sripumpruek)

ตำแหน่ง  : อาจารย์ ภาควิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ (ด้านอายุรศาสตร์)

โทรศัพท์ 044-242397 ต่อ 126 อีเมล์ wikanda_sri@hotmail.com
เว็บไซต์ - เฟสบุ๊ค -

ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาโท 2559 พย.ม. (การพยาบาลผู้ใหญ่) มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย
  • ปริญญาตรี 2554 พย.บ. (การพยาบาล) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา ประเทศไทย

ประวัติการอบรมระยะสั้น

  • 16 มกราคม พ.ศ. 2560 - 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  โครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาบุคลากรดา้นสาธารณสุข ประจำปี 2560
Develop by : Information System Engineering Research Laboratory