วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา

 

อาจารย์ ประทุ่ม กงมหา
(Mr. Pratum Kongmaha)

ตำแหน่ง  : อาจารย์ ภาควิชาการพยาบาลอนามัยชุมชนและการรักษาพยาบาลขั้นต้น

โทรศัพท์ - อีเมล์ tum.maha@gmail.com
เว็บไซต์ - เฟสบุ๊ค -

ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาโท 2560 พย.ม. (การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน) มหาวิทยาลัยนเรศวร ประเทศไทย
  • ปริญญาตรี 2543 พย.บ. (การพยาบาลศาสตร์) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ ประเทศไทย

ประวัติการอบรมระยะสั้น

  • 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 - 28 สิงหาคม พ.ศ. 2558  อบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน
Develop by : Information System Engineering Research Laboratory