วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา

 

อาจารย์ ยุพาพร หอมสมบัติ
(Mrs. Yupaporn Homsombut)

ตำแหน่ง  : อาจารย์ ภาควิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ (ด้านศัลยศาสตร์)

โทรศัพท์ 044242397 ต่อ 203 อีเมล์ yupa_aaa@yahoo.com
เว็บไซต์ - เฟสบุ๊ค -

ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาโท 2551 พย.ม. (การพยาบาลผู้ใหญ่) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย
  • ปริญญาตรี 2545 พย.บ. (การพยาบาลศาสตร์) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา ประเทศไทย

ประวัติการอบรมระยะสั้น

  • 1 สิงหาคม พ.ศ. 2556 - 29 สิงหาคม พ.ศ. 2556  อบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาเวชปฏิบัติทางตา
Develop by : Information System Engineering Research Laboratory