วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์

 

อาจารย์ วัชรีวงค์ หวังมั่น
(Mrs. Watchareewong Wangmun)

ตำแหน่ง  : อาจารย์ งานบริการวิชาการและชุมชนเข้มแข็ง

โทรศัพท์ 044-514422 ต่อ 2206 อีเมล์ -
เว็บไซต์ - เฟสบุ๊ค -

ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาตรี 2557 พย.บ. วิทยาลัย ประเทศไทย
  • ปริญญาตรี 2542 พย.บ. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์ ประเทศไทย

ประวัติการอบรมระยะสั้น

  • 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 - 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ประชุมเชิงปฏิบัติการการส่งเสริมระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันให้มีคุณภาพ กิจกรรมที่ 4 จัดทำ SAR ระดับหลักสูตรและระดับสถาบันเพื่อรับการวิพากษ์และการตรวจประเมินภายในวิทยาลัยฯ
  • 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 - 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  อบรมหลักสูตรระยะสั้น "มิติใหม่ในการจัดการปัญหาสุขภาพในชุมชน: บทบาทพยาบาลเวชปฏิบัติ"
Develop by : Information System Engineering Research Laboratory