วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี

 

อาจารย์ อารยา มันตราภรณ์
(Miss Araya Mantraporn)

ตำแหน่ง  : อาจารย์ งานวินัยและบริการนักศึกษา ศิษย์เก่าสัมพันธ์ และกิจการพิเศษ

โทรศัพท์ - อีเมล์ araya_mantra@yahoo.com
เว็บไซต์ - เฟสบุ๊ค arya mantra

ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาโท 2548 วท.ม. (จิตวิทยาชุมชน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประเทศไทย
  • ปริญญาตรี 2545 พย.บ. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี ประเทศไทย
  • ปริญญาตรี 2542 วท.บ. (สุขศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ประเทศไทย

ประวัติการอบรมระยะสั้น

  • 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 - 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาาง สาขาศาสตร์และศิลป์การสอนทางการพยาบาล รุ่น 10 ปีการศึกษา 2559
  • 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 - 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  ฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาศาสตร์และศิลป์การสอนทางการพยาบาล
Develop by : Information System Engineering Research Laboratory