วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี

 

อาจารย์ ณัฐปัณฑ์ เพียรธัญญกรรม
(Miss ์natthapan Phianthanyakam)

ตำแหน่ง  : อาจารย์ งานกิจกรรมนักศึกษาและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

โทรศัพท์ 02-5253136ต่อ35 อีเมล์ phianthayakam@gmail.com
เว็บไซต์ - เฟสบุ๊ค swt.phian@gmail.com

ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาตรี 2554 พย.บ. (การพยาบาล) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี ประเทศไทย
Develop by : Information System Engineering Research Laboratory