วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี

 

อาจารย์ ภราดร ยิ่งยวด
(Mr. Paradorn Yingyoud   )

ตำแหน่ง  : อาจารย์ งานกิจกรรมนักศึกษาและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

โทรศัพท์ 025253136 ต่อ 21 อีเมล์ paradorn@bcnnon.ac.th
เว็บไซต์ - เฟสบุ๊ค -

ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาโท 2561 พย.ม. (การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน) มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย
  • ปริญญาตรี 2554 พย.บ. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี ประเทศไทย
Develop by : Information System Engineering Research Laboratory