วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี

 

อาจารย์ สุวรรณา กุลบุตร
(Miss  suwanna Kunlabut)

ตำแหน่ง  : ไม่มี งานบริหารทั่วไป

โทรศัพท์ - อีเมล์ zine_suwanna72@hotmail.com
เว็บไซต์ - เฟสบุ๊ค -

ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาตรี 2555 พย.บ. (พยาบาลศาสตร์) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี ประเทศไทย

ประวัติการอบรมระยะสั้น

  • 13 สิงหาคม พ.ศ. 2557 - 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557  โครงการการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น สาขาการจัดการเรียนการสอนในสาขาพยาบาลศาสตร์
Develop by : Information System Engineering Research Laboratory