วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี

 

อาจารย์ ณิชมน หลำรอด
(Miss  nichamon Lamrod)

ตำแหน่ง  : อาจารย์ งานกิจกรรมนักศึกษาและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

โทรศัพท์ - อีเมล์ nam_flowerlove@hotmail.com
เว็บไซต์ - เฟสบุ๊ค -

ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาตรี 2555 พย.บ. (การพยาบาล) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี ประเทศไทย

ประวัติการอบรมระยะสั้น

  • 13 สิงหาคม พ.ศ. 2557 - 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557  โครงการการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น สาขาการจัดการเรียนการสอนในสาขาพยาบาลศาสตร์
  • 10 มิถุนายน พ.ศ. 2562 - 14 มิถุนายน พ.ศ. 2562  โครงการอรมระยะสั้น (หลักสูตรฟื้นฟู) การพยาบาลเวชปฏิบัติ update การรักษาโรคเบื้องต้นที่จำเป็นสำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติ
  • 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 - 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  อบรมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะผู้ปฏิบัติการ "Updates on CPR & AED for instructation and EMS Simulation 2019"
Develop by : Information System Engineering Research Laboratory