วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี

 

ดร. ยุพาวรรณ ทองตะนุนาม
( yupawan Thongtanunam, Ph.D.)

ตำแหน่ง  : อาจารย์ งานทรัพยากรบุคคล (HRD,HRM ) และการประเมินผลงาน

โทรศัพท์ - อีเมล์ yupawant@hotmail.com
เว็บไซต์ - เฟสบุ๊ค -

ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาเอก 2548 ปร.ด. (การส่งเสริมสุขภาพ) OREGON HEALTH & SCIENCE UNIVERSITY ประเทศสหรัฐอเมริกา
  • ปริญญาโท 2541 พย.ม. (การพยาบาลผู้ใหญ่) มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย
  • ปริญญาตรี 2536 ป.พย. วิทยาลัยพยาบาลชลบุรี ประเทศไทย

ประวัติการอบรมระยะสั้น

  • 27 มีนาคม พ.ศ. 2562  โครงการพัฒนาคุณภาพบริการลดเสี่ยง ลดโรค ลดภาวะแทรกซ้อนโรคไม่ติดต่อ
Develop by : Information System Engineering Research Laboratory