วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง

 

ดร. ภัคชิสา คนสุภาพ
(Pakchisa Khonsuphap, Dr.Sc.)

ตำแหน่ง  : หัวหน้ากลุ่มงาน กลุ่มงานหลักสูตรทันตสาธารณสุข

โทรศัพท์ 075-263320 ต่อ 225 อีเมล์ dear034_dent@windowslive.com
เว็บไซต์ - เฟสบุ๊ค Pakchisa Khonsuphap

ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาเอก 2559 วท.ด. (สาขาชีววิทยาช่องปาก) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย
  • ปริญญาตรี 2552 ท.บ. (ทันตแพทยศาสตร์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประเทศไทย
  • ปริญญาตรี 2551 น.บ. มหาวิทยาลัยรามคำแหง ประเทศไทย
Develop by : Information System Engineering Research Laboratory