วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี

 

อาจารย์ พรนภา ไชยอาสา
(Miss  pornnapa Chaiarsa)

ตำแหน่ง  : อาจารย์ งานทรัพยากรบุคคล (HRD,HRM ) และการประเมินผลงาน

โทรศัพท์ - อีเมล์ -
เว็บไซต์ - เฟสบุ๊ค -

ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาโท 2550 พย.ม. (การพยาบาลผู้สูงอายุ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย
  • ปริญญาตรี 2541 พย.บ. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์ ประเทศไทย

ประวัติการอบรมระยะสั้น

  • 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 - 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาาง สาขาศาสตร์และศิลป์การสอนทางการพยาบาล รุ่น 10 ปีการศึกษา 2559
  • 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 - 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  ฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาศาสตร์และศิลป์การสอนทางการพยาบาล
Develop by : Information System Engineering Research Laboratory