วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี

 

อาจารย์ พนิดา ภูตระกูล
(Miss Panida Pootrakoon)

ตำแหน่ง  : อาจารย์ งานวิเทศสัมพันธ์ และการจัดการความรู้

โทรศัพท์ 025253136 อีเมล์ -
เว็บไซต์ - เฟสบุ๊ค -

ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาตรี 2555 พย.บ. (การพยาบาล) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี ประเทศไทย
Develop by : Information System Engineering Research Laboratory