วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี

 

อาจารย์ เอนกพงศ์ ฮ้อยคำ
(Mr. Anekpong Hoikum)

ตำแหน่ง  : อาจารย์ งานบริการวิชาการ

โทรศัพท์ - อีเมล์ teehoikum@bcnnon.ac.th
เว็บไซต์ - เฟสบุ๊ค -

ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาตรี 2555 พย.บ. (การพยาบาล) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี ประเทศไทย

ประวัติการอบรมระยะสั้น

  • 31 สิงหาคม พ.ศ. 2558 - 18 ธันวาคม พ.ศ. 2558  โครงการฝึกอบรมระยะสั้น สาขาศาสตร์และศิลป์การสอนทางการพยาบาล รุ่นที่ 1/2558 ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม - 18 ธันวาคม 2558
Develop by : Information System Engineering Research Laboratory