วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี

 

ดร. ณัฐนันท์ วรสุข
(ื์nattanan Worasuk, Ph.D.)

ตำแหน่ง  : อาจารย์ งานยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพการศึกษา

โทรศัพท์ 02-5253136 ต่อ 34 อีเมล์ khunnong_j@yahoo.com
worasuk77@gmail.com
เว็บไซต์ - เฟสบุ๊ค -

ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาเอก 2559 Ph.D มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประเทศไทย
  • ปริญญาโท 2551 วท.ม. (สุขศึกษา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประเทศไทย
  • ปริญญาตรี 2530 พย.บ. วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี ประเทศไทย
Develop by : Information System Engineering Research Laboratory