วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์

 

อาจารย์ นภสร ดวงสมสา
(Miss Napasorn Duangsomsa)

ตำแหน่ง  : อาจารย์ งานวินัย แนะแนว และสวัสดิการนักศึกษา

โทรศัพท์ 044-514422 ต่อ 2205 อีเมล์ nopsorn18@gmail.com
เว็บไซต์ - เฟสบุ๊ค -

ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาโท 2555 พย.ม. (การพยาบาลด้านการควบคุมการติดเชื้อ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย
  • ปริญญาตรี 2534 ป.พยาบาลศาสตร์และผดุงครรภ์ชั้นสูง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา ประเทศไทย

ประวัติการอบรมระยะสั้น

  • 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 - 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ประชุมเชิงปฏิบัติการการส่งเสริมระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันให้มีคุณภาพ กิจกรรมที่ 4 จัดทำ SAR ระดับหลักสูตรและระดับสถาบันเพื่อรับการวิพากษ์และการตรวจประเมินภายในวิทยาลัยฯ
Develop by : Information System Engineering Research Laboratory