วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี

 

อาจารย์ กนิษฐา ถนัดกิจ
(Mrs. Ganittar Thanadkit)

ตำแหน่ง  : อาจารย์ งานวิเทศสัมพันธ์ และการจัดการความรู้

โทรศัพท์ - อีเมล์ nittar54@hotmail.com
เว็บไซต์ - เฟสบุ๊ค -

ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาโท 2542 พย.ม. (พยาบาลศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย
Develop by : Information System Engineering Research Laboratory