วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา

 

อาจารย์ เบญจมาศ ทำเจริญตระกูล
(Miss Benjamas Thamcharoentrakul)

ตำแหน่ง  : หัวหน้าภาควิชา ภาควิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ (ด้านอายุรศาสตร์)

โทรศัพท์ 044-242397 ต่อ 125 อีเมล์ benjamas57@yahoo.com
เว็บไซต์ - เฟสบุ๊ค -

ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาโท 2540 บธ.ม. (การบริหารทรัพยากรมนุษย์) มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ประเทศไทย
  • ปริญญาตรี 2535 - (พยาบาลศาสตร์และผดุงครรภ์ชั้นสูง) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา ประเทศไทย
Develop by : Information System Engineering Research Laboratory