วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา

 

อาจารย์ วิจิตรา นวนันทวงศ์
(Mrs. Wichitra Nawanantawong)

ตำแหน่ง  : รองผู้อำนวยการวิทยาลัย วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา

โทรศัพท์ 044-242397 ต่อ 208 อีเมล์ nwichitra@gmail.com
เว็บไซต์ - เฟสบุ๊ค -

ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาโท 2540 พย.ม. (การพยาบาลศาสตร์ศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย
  • ปริญญาตรี 2535 ป.พย. (การพยาบาล) วิทยาลัยพยาบาลนครราชสีมา ประเทศไทย
Develop by : Information System Engineering Research Laboratory