วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา

 

อาจารย์ วิจิตรา นวนันทวงศ์
(Mrs. Wichitra Nawanantawong)

ตำแหน่ง  : รองผู้อำนวยการวิทยาลัย วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา

โทรศัพท์ 044-242397 ต่อ 208 อีเมล์ nwichitra@gmail.com
เว็บไซต์ - เฟสบุ๊ค -

ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาโท 2540 พย.ม. (การพยาบาลศาสตร์ศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย
  • ปริญญาตรี 2535 ป.พย. (การพยาบาล) วิทยาลัยพยาบาลนครราชสีมา ประเทศไทย

ประวัติการอบรมระยะสั้น

  • 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 - 15 มิถุนายน พ.ศ. 2561  หลักสูตรผู้บริหารสาธารณสุขระดับกลาง รุ่นที่ 32 ประจำปีงบประมาณ 2561
  • 10 มิถุนายน พ.ศ. 2562 - 14 มิถุนายน พ.ศ. 2562  อบรมหลักสูตรเตรียมผู้บริหารในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก
Develop by : Information System Engineering Research Laboratory