วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา

 

อาจารย์ รัชนี ชุนเกาะ
(Mrs. Ratchanee Choonkor)

ตำแหน่ง  : หัวหน้าภาควิชา ภาควิชาการพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์

โทรศัพท์ 044-242397 ต่อ 122 อีเมล์ ploy.poo.cho@hotmail.com

ratchanee@knc.ac.th
เว็บไซต์ - เฟสบุ๊ค -

ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาโท 2540 พย.ม. (การพยาบาลแม่และเด็ก) มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย
  • ปริญญาตรี 2532 ป.พย. (การพยาบาลและผดุงครรภ์) วิทยาลัยพยาบาลนครราชสีมา ประเทศไทย
Develop by : Information System Engineering Research Laboratory