วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี

 

อาจารย์ ปุณณภา ศรีสมบูรณ์
(Mrs. Punnapa Srisomboon)

ตำแหน่ง  : อาจารย์ งานยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพการศึกษา

โทรศัพท์ - อีเมล์ -
เว็บไซต์ - เฟสบุ๊ค -

ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาโท 2553 พย.ม. (การพยาบาลเด็ก) มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประเทศไทย

ประวัติการอบรมระยะสั้น

  • 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 - 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2559  อบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาศาสตร์และศิลป์การสอนทางการพยาบาล ระหว่างวันที่ 8 กุมภาพันธ์ - 31 พฤษภาคม 2559
Develop by : Information System Engineering Research Laboratory