วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์

 

อาจารย์ จุฑารัตน์ ทองสลับ
(Miss Jutharat Thongsalab)

ตำแหน่ง  : อาจารย์ งานหลักสูตร

โทรศัพท์ 044-214422 ต่อ 2207 อีเมล์ -
เว็บไซต์ - เฟสบุ๊ค -

ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาโท 2551 พย.ม. (การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช) มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประเทศไทย
  • ปริญญาตรี 2545 พย.บ. (การพยาบาลศาสตร์) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์ ประเทศไทย

ประวัติการอบรมระยะสั้น

  • 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 - 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ประชุมเชิงปฏิบัติการการส่งเสริมระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันให้มีคุณภาพ กิจกรรมที่ 4 จัดทำ SAR ระดับหลักสูตรและระดับสถาบันเพื่อรับการวิพากษ์และการตรวจประเมินภายในวิทยาลัยฯ
  • 4 มิถุนายน พ.ศ. 2561 - 22 มิถุนายน พ.ศ. 2561  อบรมหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับต้น รุ่นที่ 28 ประจำปีงบประมาณ 2561
Develop by : Information System Engineering Research Laboratory