วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา

 

อาจารย์ ประภาพร ซึมรัมย์
(Miss Prapaporn Sumram)

ตำแหน่ง  : อาจารย์ ภาควิชาการพยาบาลจิตเวช

โทรศัพท์ 044-242397 ต่อ 303 อีเมล์ tik_4622@live.com
เว็บไซต์ - เฟสบุ๊ค -

ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาโท 2558 พย.ม. (การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช) มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย
  • ปริญญาโท 2554 พย.ม. (การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช) มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย
  • ปริญญาตรี 2552 พย.บ. (การพยาบาล) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี ประเทศไทย
Develop by : Information System Engineering Research Laboratory