วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี

 

อาจารย์ วินัย ไตรนาทถวัลย์
(Mr. Winai Trainattawan)

ตำแหน่ง  : อาจารย์ งานวินัยและบริการนักศึกษา ศิษย์เก่าสัมพันธ์ และกิจการพิเศษ

โทรศัพท์ - อีเมล์ Trainattawan@gmail.com
เว็บไซต์ - เฟสบุ๊ค -

ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาโท 2562 พย.ม. (การพยาบาลผู้สูงอายุ) มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย
Develop by : Information System Engineering Research Laboratory