วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา

 

ดร. ดวงรัตน์ คัดทะเล
(Duangrat Kathalae, Dr.N.S.)

ตำแหน่ง  : อาจารย์ งานมาตรฐานและพัฒนาหลักสูตร

โทรศัพท์ 044-242397 ต่อ 206 อีเมล์ duangratk@yahoo.com
เว็บไซต์ - เฟสบุ๊ค -

ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาเอก 2550 Dr.N.S. (การพยาบาลเด็ก) University of New York at Buffalo ประเทศสหรัฐอเมริกา
  • ปริญญาโท 2529 วท.ม. (การพยาบาลแม่และเด็ก) มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย
  • ปริญญาตรี 2524 พย.บ. มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย
Develop by : Information System Engineering Research Laboratory