วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์

 

อาจารย์ ปัฐมาพร ใจกล้า
(Mrs. Pattamaporn ็jaikla)

ตำแหน่ง  : อาจารย์ งานยุทธศาสตร์

โทรศัพท์ - อีเมล์ pattamaporn@bcnsurin.ac.th
เว็บไซต์ - เฟสบุ๊ค -

ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาโท 2559 พย.ม. (การพยาบาลเด็ก) มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย
  • ปริญญาตรี 2553 ป.พย. วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย ประเทศไทย

ประวัติการอบรมระยะสั้น

  • 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 - 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ประชุมเชิงปฏิบัติการการส่งเสริมระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันให้มีคุณภาพ กิจกรรมที่ 4 จัดทำ SAR ระดับหลักสูตรและระดับสถาบันเพื่อรับการวิพากษ์และการตรวจประเมินภายในวิทยาลัยฯ
Develop by : Information System Engineering Research Laboratory