วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา

 

อาจารย์ อรุณี รัตน์สกุล
(Mrs. Arunee Ratsakun)

ตำแหน่ง  : หัวหน้าภาควิชา ภาควิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น

โทรศัพท์ 044-242397 ต่อ 104 อีเมล์ rat-nualnicha@hotmail.com
เว็บไซต์ - เฟสบุ๊ค -

ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาโท 2553 ส.ม. (การพัฒนาชุมชน) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประเทศไทย
  • ปริญญาตรี 2526 ป.พยาบาลศาสตร์และผดุงครรภ์ชั้นสูง (การพยาบาล) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา ประเทศไทย
Develop by : Information System Engineering Research Laboratory