วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา

 

อาจารย์ รำไพ หมั่นสระเกษ
(Mrs. Rumpai Munsraket)

ตำแหน่ง  : อาจารย์ ภาควิชาการพยาบาลอนามัยชุมชนและการรักษาพยาบาลขั้นต้น

โทรศัพท์ 044242397,044243020 ต่อ 202 อีเมล์ munsrakeat@yahoo.com
เว็บไซต์ - เฟสบุ๊ค -

ประวัติการศึกษา

  • ประกาศนียบัตรแพทย์เฉพาะทาง 2551  (เวชปฏิบัติทั่วไป(การรักษาโรคเบื้องต้น)) คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย
  • ปริญญาโท 2545 คบ.ม. (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประเทศไทย
  • ปริญญาตรี 2533 วท.บ. (พยาบาลและผดุงครรภ์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประเทศไทย
Develop by : Information System Engineering Research Laboratory