วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา

 

ดร. มณินทร จิราภัคภิญโญ
(Maninthon Girapakpinyo, Ed.D.)

ตำแหน่ง  : หัวหน้างาน งานทะเบียน ประมวลผล และการศึกษาทั่วไป

โทรศัพท์ - อีเมล์ maninthon@knc.ac.th
เว็บไซต์ - เฟสบุ๊ค -

ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาเอก 2550 ศศ.ด. (หลักสูตรและการสอน) มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประเทศไทย
  • ปริญญาโท 2534 วท.ม. (กายวิภาคศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย
  • ปริญญาตรี 2528 ป.พยาบาลศาสตร์และผดุงครรภ์ชั้นสูง (พยาบาลศาสตร์และผดุงครรภ์ชั้นสูง) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา ประเทศไทย
Develop by : Information System Engineering Research Laboratory