วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์

 

อาจารย์ นภศพร ชัยมาโย
(Miss ์napasporn Chaimayo)

ตำแหน่ง  : อาจารย์ งานบริการวิชาการและชุมชนเข้มแข็ง

โทรศัพท์ 04451422 ต่อ 2209 อีเมล์ i_magga@hotmail.com
เว็บไซต์ - เฟสบุ๊ค -

ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาโท 2559 พย.ม. (การผดุงครรภ์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย
  • ปริญญาตรี 2553 ป.พย. (พยาบาลศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย

ประวัติการอบรมระยะสั้น

  • 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 - 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ประชุมเชิงปฏิบัติการการส่งเสริมระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันให้มีคุณภาพ กิจกรรมที่ 4 จัดทำ SAR ระดับหลักสูตรและระดับสถาบันเพื่อรับการวิพากษ์และการตรวจประเมินภายในวิทยาลัยฯ
Develop by : Information System Engineering Research Laboratory